حسابداری کانال های تلگرام

کانال تلگرام 🎓موسسه راهیان منشورعدالت🎓 ( M.R.M )

14527 عضو
کانال رسمی : M.R.M 🎥

حقوقی – کیفری ؛ شهرداری ؛ دیوان عدالت اداری ؛ تجدیدنظر ؛ ثبتی ؛ ملکی و تسهیلات و مصوبات بانکی و مالی ؛ وصول مطالبات – امور تجاری و بازرگانی ؛ امور بین اللمل ؛ دارای مجوز داوری و حکمیت قانونی .
ایمیل/ [email protected]
@http://t.me/MRM32939